تخلیه و بارگیری کشتی
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ناشی از ﻣﻘﺮرات ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮی ١-  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻨﺪر در ﻣﻮرد تخلیه و بارگیری کشتی از ﻟﺤﻈﻪ ای ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ها                     را در اﺳﮑﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺎراﻧﺪاز ﻓﺮود ﺁوردﻩ و ﯾﺎ ﺑﺎری را ﮐﻪ...
کنفرانس تحقیقاتی بین المللی در امور دریایی سال 2020 پرتغال در حال حاضر صنعت کشتیرانی بر سر دوراهی قرار دارد. اگرچه این صنعت در طول سال‌ها بر موانع تکنولوژیکی و بحران‌های مالی و اقتصادی غلبه کرده است، اما...
ﻣﻘﺮرات ورود و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺪر در این مقاله به بررسی مقررات ورود ، نگهداری و خروج کالا در بندر برای جلوگیری از اعمال هزینه های احتمالی و زیان مشتریان به علت عدم آگاهی از این مقررات...
در این مقاله قصد داریم به بررسی حمل بار از عمان و صادرات و حمل بار به عمان و همچنین روش های صادرات به عمان از جمله حمل دریایی به عمان و حمل هوایی به عمان بپردازیم. در...
در این مقاله قصد داریم به حمل بار از استرالیا ، فریت بار به استرالیا ، روش های حمل بار به استرالیا شامل حمل بار هوایی به استرالیا و حمل بار دریایی به استرالیا بپردازیم. جهت کسب اطلاعات...
در این مقاله قصد داریم به حمل بار از تهران به آذربایجان ، حمل بار از بندرعباس به آذربایجان و حمل بار از ایران به آذربایجان بپردازیم. همچنین در این مقاله درباره هزینه و نحوه حمل بار به...
در این مقاله به بررسی حمل بار از ترکیه ، ارسال بار به ترکیه ، حمل خرده بار به ترکیه و همچنین به شرح نحوه حمل هوایی از ترکیه و حمل زمینی از ترکیه می پردازیم. اگر شما...
در این مقاله به بررسی حمل بار از هنگ کنگ ، ارسال بار به هنگ کنگ ، حمل هوایی از هنگ کنگ ، حمل بار از تایوان ، حمل هوایی از تایوان ، حمل دریایی از تایوان و...
در این مقاله قصد داریم به حمل هوایی از کانادا ، ارسال بار هوایی به تورنتو ، فریت بار به کانادا ، ارسال بار هوایی به ونکوور و حمل هوایی به کانادا بپردازیم. اگر شما نیز در پی...