ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ناشی از ﻣﻘﺮرات ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮی

تخلیه و بارگیری کشتی

١-  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻨﺪر در ﻣﻮرد تخلیه و بارگیری کشتی از ﻟﺤﻈﻪ ای ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ها                    

را در اﺳﮑﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺎراﻧﺪاز ﻓﺮود ﺁوردﻩ و ﯾﺎ ﺑﺎری را ﮐﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺎرﮔﻴﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺎرﮔﻴﺮی در ﮐـﺸﺘﯽ از اﺳﮑﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺎراﻧﺪاز، ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد، ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

٢- تخلیه و بارگیری کشتی ها از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻋﻢ از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻴﻮاﻧﯽ و ﻧﺒﺎﺗﯽ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎرﺷﻤﺎران ﺑﻨﺪر و ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ در روی اﺳـﮑﻠﻪ ﯾـﺎ ﮐـﺸﺘﯽ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮر ﯾﺎبد به شرط آنکه طبق مقررات و قوانین بندری ورود کشتی اقدامات لازم صورت گرفته باشد. تا زمانی که مقررات مذکور انجام نشود تخلیه و بارگیری کشتی به تعویق خواهد افتاد.

٣- ﺗﻌﻄﻴﻼت رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان که ﺑﻪ ﻃـﻮر رسمی ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻨـﺪر اﻋـﻼم ﺷـﺪﻩ و ﺻﺎﺣﺐ کاﻻ می ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮی ﺁن را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

 

مسئوليت ناشي از تحویل و تحول و خروج کالا از بندر

١- ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﺤﻮل ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺪر ﮐﺎﻻهای واردﻩ را ﺑﻪ دﻗـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﮐـﺎﻻ را ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻇﺎهری ﺳﺎﻟﻢ ﺗـﺸﺨﻴﺺ دهند ، ﺑـﻪ همان وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑـﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺁن ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ ها (در ﻣـﻮرد ﮐﺎﻻهـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ) ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺧﻮاهند داد و اﮔـﺮ در ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻇﺎهری اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﺗﺎﻟﯽ) ﮐﻠﻴﻪ اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎل ها را ﻗﻴﺪ و در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﺑـﺎز و ﮐـﺎﻻی ﻣﺤﺘـﻮی ﺁن ﺷـﻤﺎرش و ﻣﺠﺪداً ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ هزﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهد ﺷﺪ

٢- ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻهای ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎرها و ﻣﺤﻮﻃﻪ های ﺑﻨﺪر ، ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻮز ﺧﺮوج ﮐـﺎﻻ ﮐـﻪ از ﻃـﺮف ﮔﻤﺮک ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺻﻮرت ﺧﻮاهد ﮔﺮﻓﺖ.

٣- ﺁورﻧﺪﻩ ﻣﺠﻮز ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﻪ ، از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ وﮐﺎﻟـﺖ رﺳـﻤﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﻣﻌﺘﺒﺮ ، ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ، در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٤- ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ او ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ رﻋﺎﯾـﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﺁﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ هـﺎی ﮔﻤﺮﮐـﯽ و ﺑﻨـﺪری ، می بایست هنگام ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻهای ﺧﻮد وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻻ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٥- ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺟﻮاز ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﮐﺎﻻی ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮐﺎﻻ از ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻧـﺪازﻩ ﮐـﺎﻓﯽ ، ﺑﺮﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪر ، ﺁﻣﺎدﻩ و در ﭘﺎی ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﮐﺎﻻی ﺁﻧﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ های ﺑﻨﺪر اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ ﺧﻮاهد ﺷﺪ و ﻣﻴﺒﺎﯾﺴﺖ هزینه ﺑﺎرﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﮐﻞ ﮐﺎﻻ را ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و از ﻣﻌﺎﻓﻴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺨﻮاهند ﮐﺮد.

٦- ﮐﺎﻻهایی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﻨﺪر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﭘـﺲ از ﺧـﺮوج از ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، هیچگونه  ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی و اﯾـﺮادی ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨـﺪر ﻧﺨﻮاهـﺪ ﮐـﺮد ، ﻟـﺬا هنگام ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﻣﻴﺒﺎﯾـﺴﺖ دﻗـﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻻزم ﺑﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ اوﻻً ﮐـﺎﻻی ﺧﻮدﺷـﺎن ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺛﺎﻧﻴـﺎً هیچگونه اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎﻟﯽ از هر ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٧- ﺑﻪ هیچ وﺟﻪ ﺑﻨـﺪر ﮐﺎﻻهـﺎی ﻣﻤﻨـﻮع اﻟـﻮرود ﯾـﺎ ﻣﻤﻨـﻮع اﻟﺨـﺮوج را ﮐـﻪ ﻟﻴـﺴﺖ ﺁﻧﻬـﺎ هر ﺳـﺎل از ﻃـﺮف ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﺑﻨﺪر اﻋﻼم خواهد ﺷﺪ، ﺗﺤﻮﯾﻞ نخواهد ﮔﺮﻓﺖ.

4.6/5 - (40 امتیاز)