ﻣﻘﺮرات ورود و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺪر

در این مقاله به بررسی مقررات ورود ، نگهداری و خروج کالا در بندر برای جلوگیری از اعمال هزینه های احتمالی و زیان مشتریان به علت عدم آگاهی از این مقررات میپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید

قوانین و مقررات بندر

مسئولیت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻘﺮرات ورود و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺪر

١- ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻨﺪر در ﻗﺒﺎل ﮐﺎﻻهای وارداﺗﯽ از ﻟﺤﻈﻪ ای ﺷـﺮوع ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﮐـﺎﻻ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴـﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺳﺎﺣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی اﺳﮑﻠﻪ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﻨﺪر ﮐﻪ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر مورد استفاده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻓﺮود ﺁﯾﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرﺷﻤﺎران ﺑﻨـﺪر و ﮐـﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺑـﺮای ﺁن ﺗـﺎﻟﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪر رسید به کشتی رانی داده باشد.

2- ﺑﻨﺪر در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻهای وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺮﻩ از ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺮ روی وﺳﺎیل ﺣﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﮐـﺎﻻ صقاقی و از بندر خارج میگردد مسئولیتی نداشته و نماینده صاحب کالا می بایست هرگونه کم وکاستی ای و اختلافی را که مشاهده میکند در روی اسکله با نماینده بندر بازگو و مشکل را با او درمیان بگذارد و رفع کند وﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﮐــﺎﻻ را از ﮐــﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﮔﺮﻓﺘــﻪ و از ﺑﻨــﺪر ﺧــﺎرج ﻧﻤــﻮد و در ادامه بندر هیج مسیولیتی در رابطه با حل و فصل آن مشکل نخواهد داشت.

3- ﺑﻨﺪر وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻻهای ﺻﺎدراﺗﯽ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺁن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇـﺮف 15روز ﺁﯾﻨﺪﻩ وارد ﺑﻨﺪر ﺷﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ در ﺑﻨﺪر اﺳﺖ، ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮک ﺑﻨﺪر، ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﻴﺮی وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

4- ﺑﻨﺪر، ﮐﺎﻻها را ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻇـﺎهری ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ همان ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺧﻮاهـﺪ داد وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ در ﻣﻮرد وزن و ﺗﻌﺪاد جعبه یا پالت ﻧﺪارد.

5- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐـﺸﺘﯽ ، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ها ﺁﺳﻴﺐ دﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻧﻌﮑﺎس در ﺗﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﯾـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻨـﺪر ﺑﺮرﺳـﯽ و دﻗﻴﻘـﺎ ﻧـﻮع ﺁﺳـﻴﺐ دﯾﺪﮔﯽ را ﻗﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد را ﺷﻤﺎرش و ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ را اﻣﻀﺎء و ﮐﺎﻻ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدﻩ ﯾﺎ درﮐﻴـﺴﻪ ای ﻗﺮار دادﻩ و ﺳﻴﻢ و ﺳﺮب ﮐﺮدﻩ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨـﺪر ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ همـﺎن ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﮐـﺎﻻ ﺧﻮاهـﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

کالای بسته بندی شده

6- ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻها ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﻨﺪر در ﻗﺒﺎل ﮐﺎﻻها ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻻ را ﻧﺨﻮاهد داﺷﺖ، ، ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺿﻌﻴﻒ وﯾﺎ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد اﺻﻞ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ای در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد.

7- علامت و لات کالا باید در چهار طرف بسته بندی چاپ گردد.

8- ﮐﺎﻻهــﺎی خطﺮﻧــﺎک و ﻣــﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗــﻪ و ﻣــﺸﺘﻌﻠﻪ ﺑﺎﯾــﺪ دارای ﻋﻼﻣــﺖ ﻣﺨــﺼﻮص ﺧــﻮد ﺑﺎﺷــﻨﺪ در ﻏﻴﺮاﯾﻨﺼﻮرت  هر ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬـﺪاری اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﮐﺎﻻهـﺎ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪر ﯾـﺎ ﮐﺎﻻهـﺎی دﯾﮕـﺮ واردﺷﻮد، ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻهﺎ و ﻣﻮاد ﺧﻮاهد ﺑﻮد.

9- ﺑﺎز ﮐﺮدن و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺠﺪد ﺑﺴﺘﻪ های ﮐﺎﻻ ﺑـﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ارزﯾﺎﺑـﺎن ﮔﻤـﺮک، ﺑﻌﻬـﺪﻩ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﮐـﺎﻻ ﺑﻮدﻩ و در ﺣﻀﻮر اﻧﺒﺎردار ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ او اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهد ﺷﺪ.

10- ﮐﺎﻻهاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎص وﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺧﺎص دارﻧﺪ، می بایست اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در روی ﺑﺴﺘﻪ ها و ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

11- بیمه کردن کالا به عهده صاحب کالا می باشد.

12- ﮐﺎﻻهاﯾﯽ ﮐﻪ از هرﺟﻬﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﺟﺎزﻩ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری در ﺑﻨﺪر را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮﻩ از ﮐـﺸﺘﯽ ﺑـﻪ روی وﺳـﻴﻠﻪ ﺣﻤـﻞ ﺻـﺎﺣﺐ ﯾـﺎ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﮐـﺎﻻ ﺗﺨﻠﻴـﻪ و ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﭘــﺲ از اﻧﺠــﺎم ﺗـﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐــﯽ ﻻزم از ﺑﻨــﺪر ﺧــﺎرج ﺷـﻮﻧﺪ در ﻏﻴﺮاﯾﻨــﺼﻮرت ﮐــﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ ﯾـا ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺎﻻها را در ﺑﺎرج ﯾﺎ دوﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﻪ هزﯾﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺁن تا اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ

13- ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﺑﻪ هیچ وﺟﻪ در داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ و اﻧﺒﺎرهای ﺑﻨـﺪر ﻧﮕﻬـﺪاری ﻧﺨﻮاهـﺪ ﺷـﺪ و در ﺻـﻮرﺗﻴﮑﻪ ﺣﻤﻞ ﯾﮑسرﻩ ﻧﺸﻮد، ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﺑـﺎرج ﯾـﺎ دوﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻴـﻪ و ﺑـﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﺁن ﺑﻪ هزینه ﺻـﺎﺣﺐ ﯾـﺎ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﮐـﺎﻻ ، ﺑـﻪ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧـﻮد ﻧﮕﻬـﺪاری نماید .

4.9/5 - (36 امتیاز)